Data ostaniej modyfikacji:
2016-05-13
Ilość wejść na stronę:
745622Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Prof. A Orphanides

2016-05-13

Prof. Andreas G. Orphanides, Ph.D., D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015)   przysłał    podziękowanie  za  zaproszenie    i   udział  w  uroczystościach   X-lecia i  XX  Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP  w  kwietniu     2016  r. wyrażając  nadzieję  na   dalszą  kooperację i  współprace .  

Prof. Orphanides.pdf

Więcej ...

XX ZP Wystąpienie Przew. RGNiSW, Prezesa FRP prof. dr hab. Jerzego Wożnickiego

2016-04-28

Prof . dr hab. Jerzy Woźnicki

 

TREŚĆ WYSTĄPIENIA PRZEWODNICZACEGO RGNiSW I PREZESA FRP  NA POSIEDZENIU PLENARNYM KRZaSP w dniu 23 kwietnia 2016 r.


1. Wprowadzenie: charakter tego wystąpienia, które nie było uprzednio planowane – to tylko improwizowana refleksja a nie opracowany uprzednio, starannie przygotowany referat

  •  O czym? – jak uczelnie KRZaSPowskie łatwiej mogą przetrwać? razem czy osobno? co czynić? i w jakim spodziewanym otoczeniu w systemie? co może/ mogłaby uczynić KRZaSP? itd…

2. Działania RGNiSW , FRP-ISW, – z informacją o międzynarodowej pozycji tego naukowego think-tanku – informacja w pigułce (mapa!)
3. Zamiar wpisania spraw niepublicznego szkolnictwa wyższego do prac RGNiSW i FRP – tu podpowiedź dla KRZaSP: należy wykorzystać Konkurs MNiSW pn. Ustawa 2.0 i prace zwycięskich zespołów, dla promowania pożądanych rozwiązań systemowych
4. Sugestia: należy przedstawić realistyczne i przemyślane propozycje i postulaty KRZaSP na planowanym we wrześniu 2017 r. Kongresie Nauki Polskiej organizowanym przez MNiSW
5. Przykładowe problemy wyższego niepublicznego szkolnictwa zawodowego – możliwe do podjęcia i rozwiązania (potencjalnie) w okresie 2-3 lat:

  •  5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji szanse z tym związane
  •  RPL – uznawania efektów kształcenia zdobytych w trybie nieformalnym i pozaformalnym
  •  połączenie zawodowości kształcenia i lokalności rynku pracy:

– tu informacja co czyni RGNiSW i FRP w obu tych sprawach (patrz Załączniki nr 1 i 2)

  • stypendium na czesne – inicjatywa własna, zawarta w opracowanym przez FRP-ISW Programie rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. przyjętym przez KRASP w 2015 r.
  •  inne inicjatywy (?) np. rozwiązania promujące i wspierające konsolidacje w sektorze niepublicznym

6. Inicjatywa Przewodniczącego RGNiSW przedstawienia spraw niepublicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w czasie debaty w Radzie Głównej:

  •  warunek: odpowiednie przygotowanie diagnozy i postulatów (kilka wizyt w uczelniach i przygotowane uprzednio materiały przez KRZaSP)
  •  termin: jeszcze w 2016 r. po wakacjach (propozycja: listopad 2016 r.)
  • zaproszenie do udziału kilkuosobowej delegacji przedstawicieli KRZaSP w debacie, z referatem wprowadzającym Przewodniczącego na posiedzeniu Rady
  •  zapowiedź zamiaru przedstawienia ministrowi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji stanowiących wynik debaty

7. Podsumowanie: zachęta do podjęcia nowych inicjatyw przez KRZaSP, ale uwaga: z włączeniem grona zainteresowanych założycieli uczelni członkowskich. Gratulacje dla osiągnięć w rozwoju kształcenia w ramach studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Treść wystąpienia  wraz z   załącznikami : 

 Wystąpienie JW na posiedzeniu KRZaSP i zalaczniki - 20160423.pdf

 

Więcej ...

X-lecie KRZaSP 22-24.04.2016r.

2016-04-01

Magnificencje, Szanowni Państwo,    

Obrady X-lecia i XX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP odbyły się w Hotelu Pietrak w Wągrowcu w dniach 22-24 kwietnia 2016 r. Organizatorami w współpracy z KRZaSP była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium i  jej  władze:  JM Rektor dr Hubert Paluch , Zalożyciel prof. dr hab. Lechosław Gawrecki,  Kanclerz mgr Krzysztof Gawrecki.


2J6B1868.jpg

W obchodach  wystąpili  m.in

·         Prof. Andreas Orphanides, Ph.D, D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015);

·         prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki , Prezes Fundacji Rektorów Polskich , Przewodniczący RGNiSW;

·         Prof. dr hab. Krzysztof Diks , Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

·         Prof. dr hab. Bronisław Marciniak , Rektor UAM w Poznaniu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

 

 

Więcej ...